Lave menu


Předmluva

Již sto čtyřicet pět let nosí tato země nové národy... Sto dvacet let uplynulo od doby, kdy vyhnanci ze světa Britanie opustili své domovy a vydali se hledat nový svět, ve kterém by znovu obnovili zašlou krásu a moc svých království. Dávno zničená stará města - Britain, Yew, Trinsic či Minoc již neexistují, v rozvaliny je proměnily hordy démonů. A přece, jejich obrazy jsou stále v našich myslích.

Nová země byla příslibem nového, lepšího života. Ve své štědrosti dala vzniknout novým civilizacím. Avšak ani v těchto končinách nebylo vše tak snadné, jak uprchlíci doufali. Města rostou a padají do zapomnění a naopak zapomenuté národy znovu vystupují z hlubin na povrch. Tak tomu bylo i s Arapalem. Starobylou říší, která si chtěla podmanit svět a tato touha se jí stala osudnou. Pýcha předchází pád a říše Arapalu zmizela z povrchu zemského stejně rychle, jak získala svou moc. Po několika staletích už všichni věřili, že Arapalská říše nadobro zanikla. Svět doufal, že už nikdy tuto prokletou rasu nespatří, avšak i ty nejhorší noční můry se mohou změnit ve skutečnost. Arapal znovu povstal a se silou větrné bouře se vydal obnovit svou zašlou slávu a moc. Mnohé národy se mu postavily na odpor, avšak proti těmto nadlidským tvorům byli i ti nejudatnější bojovníci bezmocní. Ani dva nejvýznamnější městské státy, Toor a Merhaba, nemohly odolat po staletí rostoucí síle. Ve světě padalo jedno město po druhém až nezbyl nikdo, kdo by mohl Arapal zastavit. Tím se dovršila dávná legenda a Arapal získal neomezenou moc nad celým kontinentem.

V lesích zbylo jen několik slabých míst skrytého odboje. A v těchto místech přežívala naděje na nový řád světa a obnovu starých pořádků. Jedním z takových míst je osada Luminor, kterou národy vybudovaly ke konci války, aby se měly kde ukrýt a později se stala zrodem odboje. Arapalská nadvláda sice drží kontinent v ocelových kleštích, ale nic není ztraceno... Z příkladu Arapalu se lze něčemu přiučit, totiž že teprve čas ukáže, jak silná a jednotná je vláda tyrana a že čas může pomoci všem, kteří se pečlivě připravují na změnu. S postupem času totiž odboj sílí a nyní nastává ten pravý čas na vzpouru. Přidej se i ty, hrdinný dobrodruhu, a přidej svůj meč, luk, či knihu kouzel. Třeba to budeš právě ty, kdo rozhodne a přinutí Arapal zalézt znovu pod zem, kam patří!

Novinky

  23.05.2018, Lovecký cech, Události

  Vyhodnocení lovu

  Lov na stromáky a stromovce je už u konce a stejně tak možnost odevzdat trofeje k zápisu.
  Všechny jsme postupně spočítali a přinášíme vám trojici nejlepších lovců!

  Na prvním místě se umisťuje lovec Carbo s počtem 2648 trofejí.
  Druhé místo obsazuje lovec Sarthan s počtem 2365 trofejí.
  A na třetí místo se dostává cech Kult Krve s počtem 2284 trofejí.

  Odměnu je možné vyzvednout u Leonarda. Za cech ať se dostaví vždy vůdce a prosíme choďte v pořadí výherců.

  Všem účastníkům děkujeme, gratulujeme výhercům a budeme se se všemi těšit na další lov!

  20.05.2018, Úprava kódu, System

  Změny
  - Regenerace životů - Změněna rychlost při které po prvním zranění z plných životů začne regenerace působit. Změna se týká všech tvorů i hráčských postav.
  - Reflect physical damage - maximální hodnota nacházející se na štítu je u magických i runických zdvojnásobena (dopočítáno a úpraveno zpětně)
  - Nůžky - upravena vzdálenost působení na 2 pole, aby byla stejná jako jiné podobné akce
  - Nekromant/Vyvolávač - 3, 3 - specializace změněna na "Navýšení všech regenerací o 20%"
  - Nekromant/Vyvolávač - Destrukce - navýšení vzdálenosti výbuchu na 3 pole
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 3 - přidáno 20 Lower Mana Cost pro kouzla z Magery, pouze při používání střelné zbraně
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 5 - specializace umožňující léčit vlastní tvory byla přesunuta na základní vlastnost Vyvolávače
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - Water elemental - zdvojnásobeno vyléčené množství
  - Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vyvolaní tvorové nepotřebovali volné control sloty.
  - Nekromant/Vyvolávač - Ovládnutí elementů - upraveno, aby vždy docházelo k vyvolání všech typů elementálů, namísto náhodného výběru
  - Nekromant/Vyvolávač - 4, 3 - specializace změněna na "+30 Damage Increase, Elementálové dostávají 40 Hit lower attack reflect"
  - Nekromant/Vyvolávač - 4, 4 - specializace změněna na "Tvorové z Summon Creature dostávají 40 Hit lower defend reflect"
  - Nekromant/Vyvolávač - 4, 5 - přidáno 2 Faster cast recovery a 20 Lower reagent cost
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 7 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature mají 20% šanci k provedení náhodného speciálního úderu"
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 4 - specializace změněna na "Tvorové ze Summon Creature získávají +20 Defend chance increase a +10 základních životů"

  Opravy
  - Nature Fury - oprava aby efekt kouzla byl počítán dle aktuální dovednosti sesílatele
  - Focus Attack - oprava aby ve Vlastnostech postavy správně zobrazoval jako Hit Chance Increase namísto Damage Increase
  - Nekromant/Vyvolávač - 3, 7 - oprava aby regenerace tvorů se po zranění spouštěla okamžitě
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava aby negativní účinky po smrti tvora neúčinkovaly na sesílatele
  - Nekromant/Vyvolávač - 5, 6 - oprava pořadí, kdy se specializace aplikuje, aby se nerušila se specializací 5,5
  - Bard - oprava rozpoznávání přátelských a nepřátelskích cílů
  - Mind Rot - oprava předchozí špatně nastavené změny

  16.05.2018, Stěhování, Události

  Bylo to tu. To, co začalo pomalu, před několika dlouhými měsíci, bylo u konce. Dřevěnou palisádou projel poslední naložený vůz, na kterém seděl posmutnělý léčitel. Nedíval se, kam jedou - to věděl. Díval se na svůj domov, na místo kde strávil většinu svého života. Na místo, kde ošetřoval zranění a léčil nemoci toorských. Bude mu to místo chybět. Zpěv ptáků v blízkém lese, ticho skalního údolí časně z rána. Čeká ho velká změna. Nebyl na ni připraven, i když se doopravdy snažil. On to ale nevzdá - snad i proto pozvedl na pozdrav ruku, když projížděl kolem mladého velitele, který se osobně přijel přesvědčit o tom, že stěhování je dokončeno. Povel k zahrazení vchodu už léčitel neslyšel.

  I nedaleko ruin Merhaby se ze skrytého průsmyku vynořilo několik vozů. Z průsmyku, který dlouhé roky byl tou nejlepší ochranou před nepřáteli, se teď stěhovala poslední skupinka směrem do Skalboru. Na jednom z vozů, vedle léčitelky, seděla mladá slepá žena. Léčitelka k ní tlumeně hovořila, vyprávěla jí co vidí stejně jako to, co je čeká v novém, kamenném domově.

  15.05.2018, Úprava kódu, System

  Esence předmětu
  - Z runických předmětů je nyní umožněno vyndávat jejich esenci. K tomu slouží nový krystal, který lze zakoupit u mága Kera v severní Gheerské části.
  - Tato esence v sobě drží všechny runické i magické vlastnosti včetně dalších přidaných (Slayery, popis, očarování, úroveň).
  - Esenci je po vyndání možno zpět vložit do cíleného nemagického a nerunického předmětu.
  - Cílený předmět musí být stejného typu jako předmět z kterého byla esence vytažena. Jedinou výjimku zde tvoří duplicitní vzhledové předměty (například Katana a Fareanská zdobená Katana), mezi těmito předměty je možné esenci přenášet.
  - Pro umožnění vložení esence do jiného typu předmětu je nutné nejprve esenci upravit za pomocí dalšího krystalu, který je také dostupný k zakoupení u stejného obchodníka.
  - První úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejné kategorie. U zbraní to znamená umožnění přenesení na zbraně sdílející stejnou dovednost (Katana na Halberdu např.). U zbrojí jde o možnost předání esenci mezi stejným typem zbroje (Plátová helma na Plátové rukavice).
  - Druhá úprava umožní přenášet esenci na předměty ze stejného základního typu. U zbraní jde o penesení z libovolné zbraně na jinou zbraň (Katana na Kryss) a u zbrojí na libovolnou zbroj (z plátových rukavic na kroužkovou tuniku).
  - První úprava potřebuje vždy 1 tento krystal. Na druhou úpravu jsou poté potřeba krystaly 3.
  - Esence není nikdy možné přenášet mezi předměty vyrobené z různých řemeslných dovedností (Luk z Carpentry na Katanu z Blacksmithy např.)

  Page
  - V systému došlo ke změnám, aby nešlo o pouhé zaslání krátké zprávy s neohrabanou možností odpovědi. Tyto změny zahrnují možnost psaní výrazně delší zprávy, procházení archivu všech zpráv včetně diskuse k ním, umožnění napsání zpětné odpovědi a poslední v řadě možnost jako hráč page uzavřít za vyřízenou, pokud se například dořeší situace dříve než stihneme reagovat.
  - Nedostatek těchto věcí limitoval ve vhodném vyřizování zpráv i nás, proto věříme, že úprava přispěje k lepší vzájemné komunikaci a řešení problémů.

  Orby
  - Do hry byly přidány k náleznosti dva nové orby:
  - Orb zapomnění - odstraní z předmětu jednu náhodně vybranou magickou vlastnost
  - Orb prázdnoty - odstraní všechny magické vlastnosti z vybraného předmětu

  Změny
  - Telekineze - nastaveno odolávání efektu za pomocí Magic Resistance dovednosti
  - Příkazy - zrušen příkaz ".Chyba", pro hlášení použijte zaslání běžné Page
  - Specializace - nastaveno odkrytí postavy při použití aktivačních schopností
  - Tinkering - umožněno vyrábění Gears po více kusech
  - Lišta - přidána možnost zadání výchozí pozice pro otevření pomocí příkazu ".Lista X Y"
  - Před časem se ve většině dungeonech zkušebně snižoval respawn pokladů. Tato změna se spíše prosadila, proto stále zůstává a spíše budeme zvažovat ještě úpravu na ještě nižší dobu nebo vytvoření vhodného systému respawnu, díky kterému by nabídka dungeonů mohla lépe zvládat poptávku.
  - Parta - navýšená vzdálenost na kterou lze přidávat člena do party
  - Mind Rot - zrušena prodleva omezující použití
  - Orb náhody - použití orbu je možné i na už magické předměty u kterých tak dojde ke smazání a přepsání magického nastavení na nové náhodně vybrané orbem
  - Animate Dead - byl upraven výpočet určující finální bojové dovednosti oživlého tvora
  - Štíty - šance na pohlcení kouzla byla u dřevěných štítů navýšena na 1/3/4/5/6/10 dle materiálu štítu
  - Štíty - u dřevěných štítů bylo přidáno navýšení všech regenerací postavy o 1/3/4/5/6/10 procent dle materiálu štítu
  - Teleport - Použití kouzla je nyní navázano na počet nabití, které se při užití využije. Maximální dostupný počet nabití je ovlivněn obratností sesílatele (1 + Dex / 10). Jedno nabití se obnoví za pět vteřin.
  - Tábor - Maximální počet obchodníků, kteří mohou být v táboře, je nyní počítán z počtu unikátních herních účtu postav mezi obyvateli, namísto počtu obyvatel jako tomu bylo dříve.
  - Pravidla - zrušena podmínka zakazující pobyt postav ze stejného účtu v jednom táboře
  - Obchodní síň - úprava aby Očarované runické předměty zobrazovaly magickou vlastnost po vložení do prodeje nebo aukce i v případě, že nejsou nabité
  - Šperky - na magické prsteny a náramky byla přidána šance k výskytu regeneračních vlastností
  - Headless - navýšen výskyt v bažině u Foxhole a Gheeru
  - Kniha písní - přidáno zobrazení efektů do Vlastností
  - Kniha písní - navrácena účinnost efektů na SDI, kde dříve zřejmě docházelo k chybě a pádu serveru. Chybu se pro opravu nepodařilo zopakovat, lze proto ještě očekávat s tímto potíže, které po dalším pozorování budou finálně opraveny.
  - Krystal k uchování dovednosti - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora nebo v domě. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
  - Sud na lektvary - umožněno nastavení stupňů bezpečnosti při zamčení na veřejné ploše tábora. V případě zamknutí ve stanu může použít pouze majitel stanu.
  - Jahody - snížena váha
  - Unikátní předměty - přidána podmínka aby unikátní předměty (jako např Hromové kladivo) nešlo modifikovat orby, runickým nářadím nebo vysávat magické vlastnosti do runického předmětu
  - Tábor - došlo k přestěhování dvou táborů dlouhodobě neaktivních hráčů, aby vznikla místa pro tábory nové
  - Rytíř/Kapitán - Silná motivace - doba trvání navýšena na 35 vteřin

  Opravy
  - Krystal k uchování dovednosti - opraveno aby uzamčený krystal nemohla využívat osoba, která k němu nemá bezepčnostní práva
  - Animate Dead - opraveno aby z kostí po mrtvém tvoru nebylo možné stahovat kůže a maso
  - Wither - oprava pádu serveru při aplikaci postihu rychlosti pohybu
  - Hůlka - oprava zobrazení Blessed vlastnosti
  - Animal Taming - oprava chyby způsobující dlouhou prodlevu použití dovednosti
  - Maso - oprava správného zobrazení popisku u čerstvého masa
  - Water Elemental - upraveny podmínky pro výběr postav a tvorů, které léčí
  - Krystal moci - oprava smazání krystalu při použití na Spirita
  - Gamar - oprava možnosti odnaučení dovednosti Alchemy
  - Evasion - oprava bonusu k šanci na vykrytí zásahu
  - Tvorové - oprava chyby kvůli které po respawnu nemuseli vždy mít doplněnou staminu nebo manu
  - Teleport - opraveno aby kouzlo kontrolovalo a zapínalo pasti při přemístění
  - Explosion - zrevidována podmínka pro přeskočení při smrti prvního cíle
  - Stříbrný prach - oprava potřebného počtu k nabití jednoruční nebo dvouruční zbraně. Tyto hodnoty byly mezi sebou prohozeny.
  - Nature Fury - opraveno přeskakování na další cíle skrze nepřístupné zdi
  - Tábor - oprava zobrazení záznamu při darování peněz odboji
  - Kniha písní - oprava špatné nastavené konzumace staminy, která namísto toho brala další manu navíc
  - Vlastnosti - oprava zobrazení hodnoty Protection u rasy Xarhaaz
  - Kniha písní - Dm akord - oprava přerušení právě vyvolávaného kouzla při použití
  - Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty Healing Touch u rasy Xarhaaz
  - Štíty - oprava zobrazení Healing Touch vlastností, které byly aktivní, ale nezobrazené
  - Kniha písní - Balada Neprojdeš - oprava aby správně dávalo pohlcení kouzla namísto předešlé špatně umístěné vlastnosti
  - Succuba - oprava nemožnosti sání života z Attunement zbraní
  - Achievementy - oprava zobrazení textů v černé, nepopsané, barvě v tabulce úkolů Oriase
  - Orias - oprava aby bludičky vyskytující se v okolí neaktivních měsíčních bran byly započítávany do úkolů
  - Vlastnosti - oprava zobrazení správné hodnoty u Evasion bonusu k vykrytí
  - Poptávka - oprava možnosti vytvořit poptávku na neexistující orb nebo runu
  - Přirozená odolnost - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
  - Bojovník/Vrah - oprava výpočtu konvertování zranění na Chaos typ
  - Bojovník/Vrah - Bojová nálada - oprava obnovení odolností na statusu postavy při zapnutí a skončení efektu
  - Bojovník/Vrah - 2, 2 - oprava zobrazení výpočítané hodnoty ve Vlastnostech
  - Bojovník/Vrah - Mistr zbraní - oprava konzumace many při pokusu o udělení speciálního úderu
  - Bojovník/Vrah - 3, 5 - oprava nefunkční specializace
  - Bojovník/Vrah - Bojový pokřik - oprava překlepu v emotu
  - Bohovník/Vrah - 5, 2 - oprava zobrazení správné hodnoty ve Vlastnostech
  - Rytíř/Kapitán - 1, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
  - Rytíř/Kapitán - 2, 4 - oprava chyby aby bonusové léčení neúčinkovalo při léčení sebe sama
  - Rytíř/Kapitán - 3, 4 - oprava nefunkční specializace
  - Rytíř/Kapitán - 3, 6 - oprava nefunkční specializace
  - Rytíř/Kapitán - 3, 7 - oprava vzorce výpočtu bonusu
  - Rytíř/Kapitán - Mocný příkaz - oprava použití schopnosti
  - Rytíř/Kapitán - 4, 6 - oprava nefunkční specializace
  - Rytíř/Kapitán - 5, 6 - oprava nefunkční specializace
  - Kapitán - oprava chyby kvůli které byla síla run zbroje navýšena namísto snížena
  - Nekromant/Vyvolávač - 1, 3 - oprava správného nastavení bonusové úrovně
  - Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava nastavení bonusové úrovně na vyvolané tvory
  - Nekromant/Vyvolávač - Nemrtvá pomsta - oprava cílení tvorů na které nelze útočit
  - Nekromant/Vyvolávač - 3, 1 - oprava aplikace bonusu na Veneful spirita a tvory ze Summon Familiar kouzla
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava špatně nastavené šance aplikace bonusu
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 4 - oprava bonusové doby trvání kouzla
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava hodnoty přidaného zranění
  - Nekromant/Vyvolávač - 2, 7 - oprava šance k vylepšení jedu
  - Vyvolávač - oprava aby nastavená bojová dovednost na vyvolané tvory mohla přesahovat hodnotu 100
  - Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Fire Field
  - Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava léčení Spirita pomocí léčivého kouzla Chain Lightning
  - Kněz/Mystik - 2, 5 - oprava bonusové vzdálenosti pro oživování pomocí kouzla
  - Kněz/Mystik - 2, 2 - oprava výpočtu vyléčeného množství u léčivého kouzla Chain Lightning
  - Kněz/Mystik - 3, 4 - oprava zobrazení správné hodnoty ve vlastostech
  - Kněz - oprava aby bonusové léčení a bonusová vzdálenost nefungovala při použití na ochočené nebo vyvolané tvory
  - Mystik - oprava možnosti využívání aktivní meditace s dvouruční zbraní

  14.05.2018, Lovecký cech, Události

  Lov na stromáky a stromovce je ukončen. Prosíme všechny lovce aby odevdali své trofeje nejpozději do konce tohoto týdne a to maximálně do nedělní půlnoci. Trofeje odevzdané později nebudou započítány do lovecké soutěže.

forum dp2 ozveny dp2 obchodna vyveska
soubory ke stazeni
privesky dp2